Připravovaná novela zákona č. 212/2009 Sb., který se týká náhrad za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi

Dne 1. 10. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Tak bylo završeno několikaleté snažení Občanského sdružení Podkarpatská Rus-náhrada majetkové újmy, zejména pana Ing. Josefa Havla, předsedy tohoto sdružení.

Zákon nebyl přijat v podobě, ve které byl navržen, neboť v průběhu legislativního procesu došlo k řadě změn. Mimo jiné byla vypuštěna možnost dědění nároku, v případě, že tento byl oprávněnou osobou uplatněn, avšak tato oprávněná osoba v průběhu řízení zemřela. Zákon vykazoval další nesrovnalosti, např. byla nesprávně vymezena doba, po kterou měly oprávněné osoby území Podkarpatské Rusi opustit, protože se ukázalo, že tato doba v zákoně vymezená je velmi krátká. Někteří obyvatelé odcházeli dříve s ohledem na postupnou okupaci území Maďarskou armádou a jiní, zejména pak státní úředníci, odcházeli jako poslední, protože museli předat státní správu okupantům. Zákon v původní podobě také nepamatoval na ty oprávněné osoby, které se nedožily konce války a v jejím průběhu zemřely, což se týkalo zejména těch osob, které byly odvlečeny do koncentračních táborů. Proto se podařilo dosáhnout první novely tohoto zákona, která nabyla účinnosti 1. 5. 2012 a byla přijata zákonem č. 121/2012 Sb. Ačkoliv v průběhu přijímání této novely bylo již zřejmé, že je nedostatečným způsobem upraven okruh oprávněných osob, kterým má být náhrada za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi vyplacena, nebyl dostatek politické vůle k tomu, aby i v tomto bodě bylo možno dosáhnout změny.

Současný stav je takový, že oprávněnými osobami jsou pouze původní vlastníci nemovitostí zanechaných na Podkarpatské Rusi, dále jejich manželé či manželky a nakonec jejich děti. Původní vlastníci s ohledem na dobu, která od zanechání nemovitostí na Podkarpatské Rusi již uplynula, v převážné většině nežijí a pokud jde o jejich děti, tak ty dosahují již značně pokročilého věku. V mnoha případech se stalo, že děti původních vlastníků sice uplatnily nárok na náhradu u Ministerstva vnitra včas, avšak v průběhu správního řízení, event. soudního řízení (které v mnoha případech muselo následovat, neboť Ministerstvo vnitra žádosti nevyhovělo), pak tyto oprávněné osoby zemřely. Tím nárok zanikl, neboť další osoby již nejsou osobami oprávněnými podle zákona a řízení bylo z toho důvodu zastaveno, aniž by stát jakékoli vypořádání vyplatil.

Jelikož naše advokátní kancelář spolupracuje s Občanským sdružením Podkarpatská Rus-náhrada majetkové újmy a zastupuje v řízení před Ministerstvem vnitra i před soudem oprávněné osoby, bylo nám jasné, že je zapotřebí tuto situaci změnit. Proto jsme zpracovali návrh novely zákona, která počítá s tím, že kromě dětí původních vlastníků, by byly oprávněnými osobami, manžel a manželka dítěte původního vlastníka a jeho děti (tj. vnuci). Dále návrh novely zákona považuje za oprávněnou osobu též závětní dědice oprávněných osob.

Takto zpracované novely zákona se ujal pan poslanec Vladislav Vilímec z ODS, který byl již u původního zákona a jeho první novely též účasten, a situace mu je tak velmi dobře známa. K němu se přidala paní poslankyně Jana Černochová, rovněž z ODS, pan poslanec Radek Vondráček z hnutí ANO, pan poslanec Jiří Junek z KDU-ČSL a paní poslankyně Jana Hnyková z Úsvitu.

Poslanecký návrh je nyní připraven v Poslanecké sněmovně a čeká, že na některé z nejbližších schůzí bude předložen do prvního čtení. Pokud v tomto prvním čtení úspěšně projde, pak bude projednán v některých výborech a následně pak proběhne v Poslanecké sněmovně podrobná rozprava v rámci druhého čtení a  hlasování o návrhu. Předpokládáme, že tato druhá fáze proběhne v Poslanecké sněmovně na podzim.

Pokud někdo z Vás, čtenářů časopisu Podkarpatská Rus, má kontakt na jakékoli poslance, jistě bude ku prospěchu věci, pokud jej budete o potřebě přijetí této novely, která rozšíří okruh oprávněných osob, informovat. K tomu Vám rádi poskytneme informační materiál, který vysvětluje potřebu přijetí navrhované novely a vyvrací zbytečné obavy Ministerstva vnitra a Ministerstva financí. Je třeba dodat, že Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, a proto také celá vláda, s novelou zákona nesouhlasí. Hlavním důvodem je (podle našeho názoru neodůvodněná) obava ze značného dopadu této novely na státní rozpočet.

 

 

 

JUDr. Kristina Škampová

advokátka Advokátní kanceláře

se sídlem Brno, Pellicova 8a

 

e-mail: ak@skampa.cz

tel.: 543235186, 606687194