Novela zákona č. 212/2009 Sb., který se týká náhrad za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi – aktuální informace

Novela zákona č. 212/2009 Sb., který se týká náhrad za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi - aktuální informace

 

Dne 7.11.2017 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 364/2017 Sb., novela zákona 212/2009 Sb., která rozšiřuje okruh oprávněných osob o vnuky původních vlastníků, jejichž právní předchůdci - oprávněné osoby, nárok podle zákona 212/2009 Sb., řádně a včas v Ministerstva vnitra přihlásili, ale nedožili se pravomocného ukončení řízení a výplaty vypořádání. Podle Ministerstva vnitra se tato novela týká 37 případů.

 

Jak jsme již na stánkách tohoto časopisu dříve informovali, dne 1.10.2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Zákon tehdy nebyl přijat v podobě, ve které byl navržen, neboť v průběhu legislativního procesu došlo k řadě změn. Mimo jiné byla vypuštěna možnost dědění nároku.

Jelikož naše advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje s Občanským sdružením (Spolkem) Podkarpatská Rus-náhrada majetkové újmy a zastupovala v řízení před Ministerstvem vnitra i před soudem oprávněné osoby, snažili jsme se tuto situaci zlepšit. V roce 2014 jsme připravili návrh novely zákona, která počítá s tím, že kromě dětí původních vlastníků, by byly oprávněnými osobami, manžel a manželka dítěte původního vlastníka a jeho děti (tj. vnuci). Dále návrh novely zákona považoval za oprávněnou osobu též závětní dědice oprávněných osob.

Takto zpracované novely zákona se ujal pan poslanec Vladislav Vilímec z ODS, který byl již u původního zákona a jeho první novely též účasten, a situace mu je tak velmi dobře známa. K němu se přidala paní poslankyně Jana Černochová, rovněž z ODS, pan poslanec Radek Vondráček z hnutí ANO, pan poslanec Jiří Junek z KDU-ČSL a paní poslankyně Jana Hnyková z Úsvitu.

V důsledku značného tlaku ze strany Ministerstva financí a jeho obavy o zatížení státního rozpočtu vzešel v průběhu legislativního procesu z ústavně právního výboru pozměňovací návrh. Tento pozměňovací návrh značně zužuje okruh oprávněných osob, když počítá pouze s těmi vnuky, jejichž právní předchůdci uplatnili včas nárok na náhradu, ale předtím, než bylo rozhodnuto nebo než jim byla náhrada vyplacena, zemřeli. S tímto pozměňovacím návrhem vláda souhlasila. Pozměňovací návrh byl bohužel také Poslaneckou sněmovnou přijat, čímž sice byla odstraněna jedna z nejzásadnější nespravedlností zákona 212/2009 Sb., který neumožňoval procesní nástupnictví po oprávněné osobě, která v průběhu řízení zemřela, nicméně neřeší otázku dalších vnuků, jejichž předchůdci se např. ani vydání zákona 212/2009 Sb., nedožili.

Po schválení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně uvedl předkladatel pan poslanec Vladislav Vilímec: Já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně, že po dvou letech a sedmi měsících projednala tento návrh zákona. Chtěl bych poděkovat za vnuky oprávněných osob, které se sice dožily podání žádosti o odškodnění, ale v mezidobí zemřely. Jenom abyste věděli, těch případů je 37. Bohužel nebylo naplněno legitimní očekávání těch oprávněných osob, které se ani nedožily možnosti podat žádost. Uvidíme, možná v příštím volebním období Poslanecká sněmovna se ještě k těmto oprávněným osobám vrátí.

V této podobě byl zákon schválen Senátem. Senátoři již nemohli na okruhu oprávněných osob nic změnit, někteří ale považovali za nesprávné, že je činěn rozdíl mezi vnuky, jejichž rodiče se přijetí zákona v roce 2009 nedožili a těmi, jejichž rodiče nárok uplatnili a následně zemřeli.

Nám též nezbývá, než doufat, že po tomto dílčím úspěchu, se opět do Poslanecké sněmovny dostane návrh novely zákona, která otevře všem vnukům původních vlastníků majetku zanechaného na Podkarpatské Rusi možnost, domáhat se spravedlivé náhrady a zároveň se najde politická vůle, aby se stát s tímto historickým dluhem definitivně vyrovnal. O to se budeme se Spolkem Podkarpatská Rus - náhrada majetkové újmy snažit. Těm z Vás, kterých se právě ve Sbírce zákonů vyhlášená novela týká, rádi pomůžeme při vyřizování žádostí u Ministerstva vnitra. Novela nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy dnem 7.11.2017. Žádost je třeba u Ministerstva vnitra podat do 30.6.2018, jinak nárok na náhradu zaniká.

 

JUDr. Kristina Škampová

Mgr. Jan Škampa

 

Advokátní kancelář JUDr. Kristina Škampová a spol.

se sídlem Brno, Pellicova 8a

e-mail: ak@skampa.cz

tel.: 543235186, 606687194